IQ Тест!

Овој резултат ќе го одреди вашиот IQ , можете да изберете при преземање сертификат од вашата сметка за снимање на вашиот резултат од IQ тест , или не!

IQ измериме со овој тест се движи од 0 до 160 поени. Скала за оценување е како што следува:

  • IQ под 80 – Ниско ниво на интелигентност (+0 )
  • IQ от 80 до 99 - Интелигентност под средната (+10 )
  • IQ от 100 до 129 - Нормална интелигентност (+25 )
  • IQ от 130 до 139 - Интелигентност над нормалната (+35 )
  • IQ от 140 до 149 - Висока интелигентност (+50 )
  • IQ над 150 - Много висока интелигентност (+100 )

- For the purposes of solving the IQ test, you should have a registration and activated Online Course. -